Wycena przedsiębiorstw, nieruchomości i spółek – to oferta firmy IWUR

Stosowanie podejścia opartego na aktywach do wyceny wyłącznej działalności gospodarczej jest trudniejsze. W korporacji wszystkie aktywa są własnością firmy i zwykle byłyby uwzględnione w sprzedaży przedsiębiorstwa. Natomiast aktywa jednoosobowe istnieją w imieniu właściciela, a oddzielenie aktywów biznesowych od osobistych może być trudne. Na przykład, jedyny właściciel firmy zajmującej się pielęgnacją trawnika może posiadać różne urządzenia do pielęgnacji trawnika, zarówno do użytku służbowego, jak i osobistego. Potencjalny nabywca firmy musiałby ustalić, które aktywa właściciel zamierza sprzedać w ramach firmy.

Wycena przedsiębiorstw może być także wykonana poprzez podejście oparte na wartości. Podejście oparte na wartości zarobkowej opiera się na założeniu, że wartość firmy polega na jej zdolności do generowania bogactwa w przyszłości. Kapitalizacja przeszłych zarobków określa spodziewany poziom przepływów pieniężnych dla firmy na podstawie zapisów przeszłych zarobków firmy, normalizuje je pod kątem nietypowych przychodów lub wydatków oraz zwielokrotnia oczekiwane znormalizowane przepływy pieniężne przez współczynnik kapitalizacji. Współczynnik kapitalizacji jest odzwierciedleniem stopy zwrotu, jakiej rozsądny nabywca oczekiwałby od inwestycji, a także miarą ryzyka, że ​​oczekiwane zyski nie zostaną osiągnięte. Zdyskontowane przyszłe zyski to inne podejście do czynności jaka jest wycena przedsiębiorstw oparta na wartości zarobkowej, w którym zamiast średniej przeszłych zarobków stosuje się średnią trendu przewidywanych przyszłych zarobków i dzieli ją przez współczynnik kapitalizacji.

Wycena przedsiębiorstw oparta na dochodach wyłącznej działalności gospodarczej również jest możliwa. Wycena wartości firmy jednoosobowej lub przedsiębiorstwa w odniesieniu do wcześniejszych zarobków może być trudna, ponieważ lojalność klientów jest bezpośrednio związana z tożsamością właściciela firmy. Niezależnie od tego, czy firma obejmuje usługi hydrauliczne czy konsultingowe w zakresie zarządzania, pytanie brzmi: czy istniejący klienci automatycznie oczekują, że nowy właściciel zapewni ten sam poziom usług i profesjonalizmu? Wszelkie wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej zorientowanej na usługi muszą obejmować oszacowanie odsetka przedsiębiorstw, które mogą zostać utracone w wyniku zmiany własności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + eleven =